0705 - 88 87 42

SBA


Sedan första januari 2004 började lag om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) att gälla. Lagen syftar till att utifrån lokala förutsättningar ge människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor

Kontakta oss för offert!

Lagen styr uppdraget för den kommunala räddningstjänsten samt visar på de skyldigheter som både företag och privatpersoner har för sitt brandskyddsarbete.

Enligt andra paragrafen i LSO ska ”ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. ”

Åtgärder kan vara både av teknisk typ så som brandsläckare, brandfilt eller sprinklersystem eller som organisatorisk. Organisatoriska åtgärder kan vara bl.a. en tydlig rollindelning vid händelse av brand, som utrymningsledare, särskilt utbildad personal i händelse av brand eller att samtliga i personalstyrkan får gå utbildning i hantering av brandsläckare och hjärt- och lungräddning. Vad som är lämpligt för respektive ägare eller nyttjare av fastighet är något som måste bedömas individuellt.

Ett fungerande är brandskydd är ett systematiskt brandskydd. Med detta menas att ägare eller nyttjare av en fastighet fortlöpande ska arbeta med riskanalyser, utbildning, kontroller och dokumentation om de åtgärder och kontrollpunkter som genomförts. Risken är annars stor att successiva ändringar i verksamheten, i lokaler eller personalomsättning medför brandrisker som kanske inte behandlas innan det är för sent. Det systematiska brandskyddsarbetet är inte skapat för tillsynsmannen, det är till för er säkerhet!